گزارش تصويري همايش خانواده موفق در پارك غدير با همكاري معاونت اجتماعي نيروي انتظامي و شهرداري منطقه يك

گزارش تصويري همايش خانواده موفق در پارك غدير با همكاري معاونت اجتماعي نيروي انتظامي و شهرداري منطقه يك