ک100

ک100

 

ردیف
شرح عملکرد
تعداد
1
پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده صد
961
2
آراء بدوی
677
3
آراء بدوی اصلاحی
19
4
آراء صادره تجدیدنظر
13
5
عدم پرداخت جریمه
1
6
احکام اجرا شده (در مورد تخلفات مانند عدم رعایت پیشروی مجاز ، عدم رعایت اشرافیت، عدم رعایت گذربندی ، عدم رعایت پخی)
40
7
ساخت وساز فاقد پروانه
654
8
ساخت و ساز بر خلاف پروانه
307