نام پارکهای درون محله ای منطقه یک


ردیف
نام پارک
مساحت پارک (مترمربع)
آدرس
1
پارک شهداء
25500
بلوارصابریزدی
2
پارک غدیر
60000
خیابان مطهری
3
پارک ملت
15000
بلوار17شهریور
4
پارک باغ ملی
4000
میدان باغ ملی
5
پارک نرگس
8200
خیابان سجادامام شهر
6
پارک شهدای کسنویه
10000
محله کسنویه
7
پارک کوچه بیوک
16000
محله کوچه بیوک
8
پارک شاهد1
7000
بلوار17شهریور-جنب مسجد سیدالشهدا
9
پارک شاهد2
12500
بلوار17شهریور-جنب پیش دانشگاهی نسیم سبحان
10
پارک اطهر
9500
خیابان مطهری
11
پارک سردوراه
3000
محله سردوراه
12
پارک وحدت بانوان
4225
امام شهر، شیخ صدوق
13
پارک باغ گندم
2300
خیابان سیدگلسرخ، محله باغ گندم
14
پارک کانون پرورشی
12600
52متری امام شهر-کوچه 15 خرداد
15
پارک شهدای فهادان
2500
محله فهادان
16
پارک لب خندق
3000
محله لب خندق
17
پارک177دستگاه
 امام شهر
6700
بلوارکارگر - خیابان اردوگاه یزد باف
18
پارک شهدای محمودآباد
2000
محله محمودآباد
19
پارک زندان اسکندر
800
محله فهادان
20
پارک چهارده معصوم پشت باغ
3000
محله پشت باغ
21
پارک گل افشان
3000
بلوارجمهوری - تقاطع یزدباف
22
پارک حائری
1850
بلوارشیخ کلینی-خیابان حائری یزدی
23
پارک ژاندارمری
2530
کوچه ژاندارمری
24
پارک مسجد پیغمبر
1500
بلوارجمهوری-کوچه مسجد پیغمبر
25
پارک مهر
5000
بلوار52متری امام شهر-خیابان نیمه شعبان
26
پارک نسیم
1700
بلوارجمهوری-کوچه نسیم
27
پارک جنت آباد2
10000
محله سیدگلسرخ
28
پارک قصر
11000
خیابان سیدگلسرخ-جنب حسینیه قصر
29
پارک ایمان
1000
میدان همافر- خیابان ایمان
30
پارک ابن سینا
960
بلوار52متری امام شهر- کوچه ابن سینا
31
پارک نبوت
240
خیابان ایمان
32
پارک شیخداد
1200
محله شیخداد
33
پارک شاه ابوالقاسم
700
محله فهادان
34
پارک شبنم
500
محله لب خندق- جنب بازارچه
35
پارک لاله
1500
کوچه بیمارستان سوختگی
36
پارک معلم
2000
بلوار17 شهریور
37
پارک سجاد
8000
بلوارکارگر-خیابان سجادجنوبی
38
پارک مسیر جاده سلامت
3000
52متری امام شهر-رفوژ میانی