مهندس محمد علي سلماني ندوشن به سمت مدير منطقه يك منصوب شد

مهندس محمد علي سلماني ندوشن به سمت مدير منطقه يك منصوب شد

شهردار يزد طي حكمي مهندس محمد علي سلماني را به سمت مدير منطقه يك شهرداري يزد منصوب كرد .

آقاي دكتر جمالي نژاد در اين حكم اظهار اميدواري نموده است كه با تكيه بر اصول و روحيه مديريت جهادي و تلاش شبانه روزي در جهت ارتقاي سطح خدمات رساني به شهروندان عزيز شاهد فعاليتهاي مضاعف در منطقه يك باشيم .

لازم به ذكر است تصدي مسئوليت مدير منطقه 4 و شهردار اشكذر از جمله سوابق كاري نامبرده مي باشد .