مهندس عظیمی زاده شهرداریزد

تلاش مناطق سه گانه شهرداری وناحیه تاریخی درتکمیل پروژه های نیمه تمام دراولویت برنامه شهرداری می باشد.


مهندس عظیمی زاده درجمع اعضای شورای اسلامی شهریزدودربازدیدازپروژه های عمرانی منطقه یک ضمن تاکیدبراتمام پروژه های نیمه تمام ازتلاش شهرداری دراین خصوص خبرداد.

وی خاطرنشان ساخت نگاه شهرداری به پروژه های نیمه تمام به پایان رساندن آنهاواستفاده همشهریان عزیزازآنها می باشدوزمانی خستگی ناشی ازفعالیتهابه شیرینی تبدیل خواهد شدکه اتمام هرپروژه ای ماننداصلاح طرح های ترافیکی وبابازپیرایی پارکهای درون محله ای بتواندگوشه ای ازمشکلات شهروندی راحل نمایند.

به گفته روابط عمومی منطقه یک شهرداری وباتاکیدشهردارواعضای شورای اسلامی شهراتمام عملیات عمرانی پارکهای درون محله ای امامشهردراولویت کاری منطقه قرارگرفت.