مطهریان:تخصیص اعتبارات عمرانی درمناطق عادلانه باشد

حجه الاسلام والمسلمین مطهریان که دربازدیددوره ای اعضای شورای اسلامی شهرازمنطقه یک ...

حجه الاسلام والمسلمین مطهریان که دربازدیددوره ای اعضای شورای اسلامی شهرازمنطقه یک حضورداشت ضمن تشکرازحضورمهندس عظیمی زاده وفعالیتهای شبانه روزی وی درحضور تحقق پروژه های عمرانی نگاه عدالت محوردرتخصیص بودجه عمرانی به تمام نواحی ومناطق شهرراموردتاکید قراردادوازفعالیتهای عمرانی منطقه یک درایجادپارک خیام قدردانی نمود.

شایان ذکراست پارک خیام درمحدوده بلواررسالت جنب هنرستان شهیدقندی ایجادشده که فازاول آن باهزینه ای بالغ بر ریال350میلیون ریال شامل تسطیح،نخاله برداری،زیرسازی،سنگ جدول وپیاده روسازی می باشد.