متن متحرك

متن متحرك

شهروندگرامی: شهرخوب یافتنی نیست بلکه ساختنی است، شهر خوب را شهروندان خوب می سازند. (روابط عمومی شهرداری منطقه یک)