قدردانی آموزش و پرورش ناحیه یک از عملکرد شهرداری منطقه یک یزد...


به گزارش روابط عمومی منطقه یک در جلسه ای که به همین منظور  در دفتر کار مهندس کشفی مدیر منطقه یک شهرداری یزد تشکیل گردید از خدمات شهرداری منطقه یک درخصوص امور عمرانی و حضور در مراسم و جلسات  مدارس تشکر و قدردانی گردید. عبدالحمید صابری مدیر ناحیه یک آموزش و پرورش استان که به اتفاق معاونین خود در این جلسه حضور داشت ارتباط بین مدارس و شهرداری و نیز ارائه گزارشات فعالیت تلاش گران عرصه خدمت رسانی عمومی به شهروندان را مهم ارزیابی نموده و از اینکه شهرداری منطقه یک در طرح مهر(بازگشایی مدارس) فعالت مؤثری را در سال93 انجام داده است قدردانی نمود.در ادامه مراسم لوح تقدیری به مدیر منطقه یک اهداء گردید.شایان ذکر است در نیم سال اول سال جاری و با هماهنگی اداره آموزش  و پرورش ناحیه یک نسبت به آرام سازی ترافیک و روکش اسفالت در معابر اصلی منتهی به مراکز آموزشی و نیز اصلاح پیاده رو سازی در این نواحی اقدامات مناسبی به عمل آمده است.