عوارضات مشاغل پر زباله ساماندهي مي گردد.

با توجه به آئين نامه اجرائي مديريت پسماند

 

با عنايت به جلسه مشترك مدير عامل سازمان پسماند و هيئت كارشناس همراه ، با شهردار منطقه يك كه در دفتر كار ايشان برگزار گرديد ، مباحث پيرامون چگونگي ساماندهي مشاغل پر زباله و اخذ عوارضات مربوطه مورد بحث قرار گرفت . به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك در اين جلسه مقرر شد نسبت به اطلاع رساني به همشهريان و اصناف توسط سازمان پسماند اقدام و همچنين توسط واحد درآمد منطقه يك همكاري لازم و كاملي در اين زمينه صورت پذيرد . لازم به توضيح است در اين جلسه در خصوص قوانين مرتبط با مشاغل پر زباله و موارد مشابه بحث و تبادل نظر گرديد.