عملکرد واحد اجرائیات

عملکرد واحد اجرائیات

 

 

مواردانجام شده توسط بازرسین منطقه
تعداد(مورد)
صورتجلسه تخلفی
560
ابلاغ اخطاریه به شهروندان
700
رسیدگی به شکایات مردمی و مرکزپیام
3000
توقیف خودرو یا مدارک خودرو متخلف
110
اخطاریه جمع آوری خاک و نخاله و مصالح
2800
رفع خطرگود یا دیوار
280
جمع آوری مصالح حاصل از سد معبر
240
تخریب پل های غیرمجاز
67
اخذ نمایندگی و اجرای حکم (تخریب یا غیره)
130
تعطیل نمودن حفاری های غیرمجاز
350
جمع آوری ابزار کارساخت و سازه های غیرمجاز
2450