حضور تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر و مدیر منطقه در محله سید گلسرخ (گزارش تصویری)