حديث

حديث


حديث

رسول اکرم ( ص ) :

برای دنیای خود چنان کار کن که گویی جاودانه خواهی زیست

و برای آخرتت چنان بکوش که گویی فردا خواهی مرد .