جلسه توجيهي شهرداري منطقه يك با پيمانكاران امور عمراني

جلسه توجيهي شهرداري منطقه يك با پيمانكاران امور عمراني

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، جلسه اي با حضور پيمانكاران امور عمراني منطقه جهت بررسي وضعيت پروژه هاي عمراني در سالن جلسات منطقه يك برگزار گرديد . مهندس كشفي مدير منطقه يك ضمن تشكر از حضور مديران عامل شركتها و نمايندگان فني آنها ضمن تشكر از زحمات مهندس ميرباقري رئيس سابق اداره عمراني و فني منطقه ، حضور مهندس حاجي رضائي را بعنوان رئيس جديد اداره عمراني و فني منطقه يك مغتنم شمرد و خاطر نشان ساخت با وجود تجربه با ارزش همكاران با سابقه در شهرداري در روند اجرائي پروژه هاي عمراني منطقه و اتمام آنها خللي وارد نخواهد شد .

    شايان ذكر است در ادامه اين جلسه هريك از پيمانكاران با معرفي خود و پروژه هايي كه در دست اجرا دارند توضيحاتي را ارائه نمودند .

    بنا بر آخرين گزارش اداره عمراني و فني منطقه يك در سال جاري بيش از بيست و يك پيمانكار ، عمليات عمراني منطقه يك اعم از زيرسازي ،آسفالت ،جدولگذاري ، پياده رو سازي و بازپيرايي پاركهاي منطقه را به عهده داشتند كه پيشرفت فيزيكي اكثر پروژه ها بالغ بر 85% ميباشد.