تملك ،آزاد سازي و تخريب دو پلاك در كوچه شهيد زارع زاده

تملك ،آزاد سازي و تخريب دو پلاك در كوچه شهيد زارع زاده

به گزارش روابط عمومي منطقه يك و به نقل از حميد آدميزاده مسئول واحد املاك و آزادسازي منطقه ، پلاكات واقعدر بلوار شهيد پاكنژاد ، كوچه شهيد زارع زاده تملك و تخريب آنها به اتمام رسيد .

دربازديدي كه  به همين منظور توسط مدير منطقه و كارشناسان واحد املاك و عمراني منطقه صورت گرفت مهندس سلماني مدير منطقه از تلاشهاي مضاعف همكاران خود در واحد املاك و نيز هماهنگي واحدهاي عمراني و اماني در تسريع فرآيند آزادسازي تقدير و تشكر نمود .