تشكيل كلاس هاي سوادآموزي در منطقه يك

تشكيل كلاس هاي سوادآموزي در منطقه يك

به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك و با توجه به پيگيري هاي انجام شده توسط اداره آموزش و پرورش ناحيه يك و معاونت سوادآموزي اداره كل آموزش و پرورش و شهرداري يزد، اولين دوره كلاس هاي سوادآموزي در منطقه يك برگزار گرديد. حميد ميرقلي رئيس امور اداري و روابط عمومي شهرداري منطقه ضمن بيان اين خبر افزود،با توجه به تاكيد مدير منطقه در جلسه اي كه به همين منظور برگزار گرديد پس از شناسائي همكاران بي سواد و كم سواد و  گروه بندي آنها و هماهنگي با اداره آموزش و پرورش، اين كلاس ها در منطقه يك و با نظم و ترتيب برگزار و مورد استقبال همكاران قرار گرفت. شايان ذكر است از 10 نفر شناسائي شده در ليست اوليه شهرداري يزد 6 نفر به طور مداوم در كلاس ها شركت نموده اند.