تشكيل كارگروه اجرائي وصول مطالبات آراء ماده صد...

تشكيل كارگروه اجرائي وصول مطالبات آراء ماده صد...


با توجه به ابلاغ دستور العمل پيگيري وصول آراء كميسيون ماده صد به مناطق:

 

با توجه به ابلاغ دستور العمل بررسي وصول مطالبات آراء كميسيون هاي ماده صد و نيز آراء قطعي شده سازمان ها و نهادهاي دولتي و بررسي ليست ارسال شده از اداره درآمدهاي عمومي و نيز اداره حقوقي شهرداري يزد، كارگروه    ويژه اي در خصوص چگونگي وصول اينگونه مطالبات در شهرداري منطقه يك تشكيل گرديد.مهندس كشفي ضمن تشكر ويژه از فعاليت هاي دواير مختلف شهرداري منطقه يك در ماههاي پاياني سال 92 و بررسي آراء معوق سال هاي گذشته و وصول آنها، ابراز اميدواري كرد در سال جديد نيز با تلاشي كه همكاران منطقه انجام خواهند داد، در اين خصوص با مشكلي مواجه نخواهيم شد. وي ضمن اعلام پيام رضايتمندي مهندس عظيمي زاده شهردار  يزد تلاش مجموعه شهرداري منطقه يك در سال 92 خواستار تلاش ويژه مديران ارشد منطقه و كارشناسان دواير آنها گرديد.