تشكيل دوازدهمين جلسه شوراي امر به معروف و نهي از منكر منطقه يك.

تشكيل دوازدهمين جلسه شوراي امر به معروف و نهي از منكر منطقه يك.


تشكيل دوازدهمين جلسه شوراي امر به معروف و نهي از منكر منطقه يك.

در پي ابلاغ دستور العمل جديد ستاد امر به معروف و نهي از منكر استان صورت گرفت:

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك، دوازدهمين جلسه شوراي اداري امر به معروف و نهي از منكر منطقه با حضور مدير منطقه و در دفتر كار ايشان برگزار گرديد. در اين جلسه مهندس كشفي مدير منطقه و رئيس شوراي امر به معروف و نهي از منكر شهرداري منطقه يك ضمن تشريح مشروح سخنراني معاونت محترم سياسي استانداري يزد و نيز دبير اين ستاد در استان و در جلسه هماهنگي نهادها و ادارات استان يزد كه قبلاً برگزار شده بود به نقش اين فريضه مهم در رعايت حقوق شهروندي، تكريم ارباب رجوع و نيز خودسازي و خويشتنداري همكاران صحبت نمود. در ادامه اعضاي جلسه به بيان نظرات خود در جهت تحقق دستور العمل ابلاغي پرداختند. شايان ذكر است با توجه به تغييرات جابجائي همكاران در شهرداري، اعضاي جديد شورا معرفي و شروع به كار نمودند.