تشديد برخورد با تخلفات ساختماني در منطقه يك

تشديد برخورد با تخلفات ساختماني در منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك  با هرگونه تخلف ساختماني كه خلاف ضوابط و اصول شهرسازي باشد و حريم شهروندي را به مخاطره بياندازد برخورد قانوني خواهد شد . در همين راستا شهرداري منطقه يك حكم تخريب قطعي شده واقعدر خيابان مطهري ، كوچه حافظ را پس از طي مراحل قانوني به مرحله اجرا درآورد .