تسريع در روند آزادسازي 18 متري كوچه بيوك و كوچه شهيد بكائي(پشت باغ)...

تسريع در روند آزادسازي 18 متري كوچه بيوك و كوچه شهيد بكائي(پشت باغ)...


در جلسه آزادسازي منطقه يك مقرر گرديد:

به گزارش روابط عمومي منطقه يك در جلسه آزادسازي هفتگي منطقه كه با حضور نمايندگان شوراي اسلامي شهر، مدير املاك و معاونت اداري مالي شهرداري يزد تشكيل مي گردد، بر لزوم اجرائي نمودن طرحهاي آزادسازي نيمه تمام مخصوصاً 18 متري كوچه بيوك و كوچه شهيد بكائي(پشت باغ) تأكيد گرديد. مهندس شايق رئيس شوراي اسلامي شهر ضمن تشكر از مدير و كاركنان شهرداري منطقه يك و دبير كميسيون املاك و آزادسازي منطقه، بر لزوم آزادسازي طرحهاي نيمه تمام و نيز اجرائي نمودن طرحهاي ترافيكي كه مشكل آزادسازي دارند تأكيد نمود و مقرر شد با اولويتي كه منطقه تأييد خواهد كرد و پس از طي مراحل قانوني تأمين اعتبار و عملياتي گردد. محمد علي فتوحي مسئول واحد املاك و آزادسازي منطقه يك از 31 مورد طرح اجرائي مصوب در منطقه يك خبر داد كه با توجه به تأمين اعتباري كه در سال آينده صورت مي گيرد، توجه خاصي به طرحهاي اجرائي نيمه تمام از جمله انتهاي خيابان عفت تا 24 متري توران و بوستان صورت  خواهد گرفت.