تخريب يك واحد ساختمان تجاري غير مجاز واقع در بلوار جمهوري

تخريب يك واحد ساختمان تجاري غير مجاز واقع در بلوار جمهوري

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، در راستاي طرح تشديد برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز، يك واحد تجاري غيرمجاز پس از انجام مراحل قانوني توسط واحد اجرائيات و اماني منطقه يك تخريب گرديد .

به نقل از ميثم طالبي مسئول اجرائيات منطقه در سال جاري بيش از 10 مورد تخريب بر اساس آراء صادره قطعي شده كميسيون ماده صد در سطح منطقه انجام گرديده است كه مورد مذكور نيز با عنايت به ساخت و ساز غير مجاز و عدم رعايت اصول فني و شهرسازي و پس از قطعي شدن آراء كميسيون ماده صد و اخطارهاي قانوني تخريب گرديد .