تخريب ورفع تصرف گذر

تخريب ورفع تصرف گذر

به گزارش روابط عمومي منطقه يك و به نقل از ميثم طالبي مسئول اجرائيات ، يك مورد تصرف گذر در بلوار 22 بهمن پس از صدور راي  قطعي از كميسيون هاي ماده صد و طي مراحل قانوني و اخذ حكم از دادسرا رفع تصرف و به مرحله اجرا درآمد .