تخريب ساختمان تجاري غير مجاز در بلوار شهيد عابدي

تخريب ساختمان تجاري غير مجاز در بلوار شهيد عابدي

به گزارش روابط عمومي منطقه يك و به نقل از ميثم طالبي معاون خدمات شهري منطقه ، يك مورد تخريب ساختمان تجاري واقعدر بلوار شهيد عابدي پس از صدور راي قطعي از كميسيونهاي ماده صد و طي مراحل قانوني و اخذ حكم از دادسرا با هماهنگي واحد حقوقي ، حراست ، عمران ، اجرائيات و اجراي احكام منطقه به مرحله اجرا درآمد .

وي خاطر نشان ساخت اين منطقه آراء تخريبي قطعي شده كميسيون ماده صد را با رعايت اصول ايمني و الزامات قانوني مورد اجرا قرار خواهد داد .

مهندس سلماني مدير منطقه ضمن تشكر از كليه عوامل اجرائي ابراز اميدواري كرد با اين حركت ، ساخت و سازهاي غير مجاز روند روبه كاهش خواهند داشت .