تخريب حصاركشي ( زمين خواري ) واقع در بلوار جمهوري ، كوچه شرق

تخريب حصاركشي ( زمين خواري ) واقع در بلوار جمهوري ، كوچه شرق

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، در راستاي تشديد برخورد با ساخت و ساز هاي غيرمجاز ، حصاركشي ( زمين خواري ) غيرمجاز پس از انجام مراحل قانوني توسط واحد اجرائيات منطقه يك تخريب گرديد .

به گفته ميثم طالبي مسئول واحد اجرائيات در سال جاري بيش از 10 مورد تخريب بر اساس آراء صادره قطعي شده كميسيون ماده صد در سطح منطقه انجام گرديده است كه مورد مذكور نيز با عنايت به حصاركشي غير مجاز و زمين خواري و شكايت شهروندان پس از قطعي شدن آراء كميسيون ماده صد و اخطارهاي قانوني تخريب گرديد . وي از شهروندان درخواست نمود تا از خريد زمينهاي فاقد سند مالكيت كه بصورت خلاف ضابطه تفكيك شده اند جداً پرهيز نمايند .