بلوار مشیرالممالک آزادسازی کامل شد


به گفته روابط عمومی شهرداری منطقه یک بلوار مشیر الممالک به صورت کامل آزادسازی گردید و عملیات زیرسازی و آسفالت محدوده آزاد شده تا پایان اسفند ماه به اتمام خواهد رسید . بنا به اظهارات محمد علی فتوحی مسئول املاک و آزادسازی منطقه یک با توجه به عدم همکاری مالکین در مسیر و با توجه به حساسیت موضوع آزادسازی و رفع مشکل ترافیک بلوار مشیر با دستور قضایی و هماهنگی با واحد املاک و حقوقی شهرداری مرکز و با هزینه ای بالغ بر 1.300.000.000 ریال این آزادسازی انجام و مراحل قانونی آن در حال پیگیری است .