برگزاري اولين جلسه ي شوراي امر به معروف و نهي از منكرمنطقه يك در سال جاري

برگزاري اولين جلسه ي شوراي امر به معروف و نهي از منكرمنطقه يك در سال جاري

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، اولين جلسه ي شوراي امر به معروف و نهي از منكر شهرداري منطقه در دفتر كار مدير منطقه يك با حضور اعضاي اصلي شورا تشكيل شد .

 در اين جلسه يارا... دهقاني دبير جلسه گزارشي از عملكرد سال گذشته شوراي امر به معروف و نهي از منكر منطقه ارائه نمود و خواستار تشكيل جلسات منظم به صورت ماهانه در سال جاري گرديد .

 در ادامه جلسه مهندس كشفي رئيس شوراي امر به معروف و نهي از منكر ضمن تشكر از فعاليت اعضاي ستاد از زحمات آقايان ساجديفر ، ميرباقري و شريفي كه در سال گذشته زحمات زيادي را متقبل شده بودند تشكر نمود و براي اعضاء جديد آرزوي موفقيت كرد . در ادامه جلسه هريك از اعضاء نظرات خود را در خصوص دستورالعمل سال گذشته و نيز اطلاع رساني در خصوص اين امر مهم و ديني بيان نمودند كه مقرر شد در جلسه ي فوق العاده موارد پيشنهادي پس از بحث و تبادل نظر اجرائي گردد .