بازدید جمعی از مدیران استان از بلوار صابر و نواب صفوی

بازدید جمعی از مدیران استان از بلوار صابر و نواب صفوی

به گزارش روابط عمومی  و به نقل از معاون خدمات شهری منطقه یک ، بازدید ی مشترک به اتفاق معاون خدمات شهری شهرداری یزد ،  نماینده فرمانداری ، جهاد کشاورزی ، مرکز بهداشت ، اداره کار و امور اجتماعی  و جمعی از مدیران و همکاران شهرداری از محدوده کشتارگاه قدیم صورت گرفت .

 میثم طالبی افزود ، این بازدید  در پی شکایت های  مکرر شهروندان درخصوص دامداری ها و ضایعات فروش های غیر مجاز و سایر مزاحمت های شهری در سطح منطقه صورت گرفت که تصمیماتی در جهت رفع و جمع آوری آنها اتخاذ گردید .