بازدیدسرزده

بازدیدسرزده


بازدیدسرزده اعضای شورای اسلامی شهروشهرداریزدومدیرمنطقه یک ازدبستان قرآنی حضرت مهدی(ع)

به گفته روایط عمومی منطقه یک شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهروشهرداریزدومدیرمنطقه یک که ازپارک وحدت بانوان بازدیدمی نمودندبه دعوت مدیردبستان بطورسرزده ازاین دبستان قرآنی بازدیدنموده وازنزدیک درجریان آموزش وفعالیتهای قرآنی مدرسه قرارگرفتندودرزمینه جدول گذاری زمین ورزش قول مساعدت وپیگیری لازم داده شد.