بازدیددوره ای اعضای شورای اسلامی شهرازمنطقه یک

به گفته روابط عمومی منطقه یک شهرداری اعضای شورای اسلامی شهریزدبه اتفاق مهندس عظیمی زاده شهرداریزد

به گفته روابط عمومی منطقه یک شهرداری اعضای شورای اسلامی شهریزدبه اتفاق مهندس عظیمی زاده شهرداریزد،صفدرپورمدیرعامل سازمان پارکهاوفضای سبز،طهماسبی معاونت عمرانی شهرداری وحاجی محمدرضایی مدیرعامل سازمان عمران وکارشناسان مرتبط باحضورمدیروکارشناسان منطقه یک انجام گردیدازپروژه های عمرانی وآزادسازی منطقه ونیزپارکهای احداثی واجرای طرح های ترافیکی بازدیدبعمل آمد.

دراین بازدید4ساعته ازفعالیتهای آزادسازی شهرداری درمناطقی مانندشهیدبکایی،18متری کوچه بیوک،چهارراه کشاورزومیدان حج ونیزفعالیتهای عمرانی درنواحی مختلف ازجمله امامشهر،محمودآباد،بلوارنواب صفوی وبلواربهمن بازدیدبعمل آمد.

باتوجه به طولانی شدن بازدیداخبارتکمیلی متعاقبااعلام می گردد.