بازديد كارشناسان فني شهرداري هاي استان يزد از منطقه يك...


به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك، تعدادي از كارشناسان فني دواير مختلف        شهرداري هاي استان يزد به اتفاق نماينده مدير كل امور شهري استانداري يزد از واحد فني و شهرسازي منطقه يك بازديد نمودند. مهندس كشفي مدير منطقه يك شهرداري يزد ضمن خير مقدم به جمع حاضر، عملكرد شهرداري يزد را در خصوص ايجاد پيشخوان الكترونيكي و استقرار سيستم يكپارچه سازي شهرسازي، مطلوب ارزيابي نمود و فعاليت هاي سازمان فاوا شهرداري يزد را در اين زمينه توضيح داد. شايان ذكر است در طول اين بازديد، نماينده سازمان فاوا در شهرداري منطقه و مسئولين واحدهاي مختلف شهرداري، توضيحات كاملي را در خصوص عملكرد سيستم جامع شهرسازي بيان نمودند.