اموراداری

اموراداری

 

حمید میرقلی

   مسئول اموراداری

 

شرح وظایف

 

-   نظارت بر کلیه امور اداری ، مالی ، خدماتی و تدارکاتی منطقه با توجه به ضوابط تعیین شده و اختیارات تفویضی به منطقه

-    حفظ و نگهداری اموال شهرداری منطقه و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص

-   کنترل و نظارت بر حضور و غیاب پرسنل و ارائه گزارشات لازم به امور اداری شهرداری مرکز

-   حفظ ارتباط بین واحدهای تابعه منطقه با مدیریت های مختلف شهرداری و موسسات و ادارات و یا اشخاص حقیقی از لحاظ مکاتبات اداری

-    پیگیری و مکاتبه با شهرداری مرکز جهت بکارگیری نیروی انسانی برای انجام امورات منطقه

-    نظارت بر امور اطلاع رسانی و تکریم ارباب رجوع و تسهیل در روند امور

-    انجام معاملات منطقه در حدود اختیارات مصوب با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و مقررات و دستورالعملهای مربوطه

      -  انجام سایر امور محوله زیر نظر سرپرست منطقه