آغاز طرح چکاپ و پایش سلامت جسمانی کارکنان منطقه یک با حضور دکتر کاشفی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، مهندس فعالی معاونت محترم برنامه ریزی و مهندس سلمانی مدیر محترم منطقه یک به روایت تصویر

آغاز طرح چکاپ و پایش سلامت جسمانی کارکنان منطقه یک با حضور دکتر کاشفی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، مهندس فعالی معاونت محترم برنامه ریزی و مهندس سلمانی مدیر محترم منطقه یک به روایت تصویر