آغازمرحله جدیدی ازروکش آسفالت درمنطقه یک

بازدیدنمایندگان محترم شورای اسلامی شهر،معاونت محترم فنی وعمرانی وشهردارمنطقه ازپروژه های عمرانی درسطح شهر

به گزارش روابط عمومی منطقه یک باتوجه به بازدیدنمایندگان محترم شورای اسلامی شهر،معاونت محترم فنی وعمرانی وشهردارمنطقه ازپروژه های عمرانی نیمه تمام درسطح شهرنسبت به روکش آسفالت خیابانها ومعابری که نیازمبرم به لکه گیری وروکش کامل دارندموردبررسی قرارگرفت ومقررشداولویت های موردنظرمنطقه درجلسه ای بررسی واقدامات لازم دراین خصوص انجام پذیرد.

دراین بازدیدمهندس میرباقری گزارشی ازپیشرفت پروژه های عمرانی ونیزمیزان آمادگی منطقه درخصوص زیرسازی کوچه های زیر6مترارائه نمود.