استقبال شهروندان از تخفيف عوارضات شهرداري در دهه ولايت و امامت

استقبال شهروندان از تخفيف عوارضات شهرداري در دهه ولايت و امامت

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و به نقل از سيد داود ميرهاشمي مسئول واحد درآمدشهرداري منطقه يك ، در زمان ارائه تخفيفات عوارض ، حجم مراجعه كنندگان در هفته گذشته به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش داشته است . وي افزود با توجه به پيشنهاد شهرداري يزد و تصويب شوراي اسلامي شهر تمام عوارضات شهرداري مشمول 15% تا 30% تخفيف گرديده اند .

شايان ذكر است با توجه به استقبال مردمي از اين اقدام شهرداري ، طرح مذكور با تصويب شوراي اسلامي شهر تا پايان مهرماه تمديد گرديد .