اجرای حکم قلع و قمع کمیسیون ماده صد در خصوص عدم رعایت گذربندی

اجرای حکم قلع و قمع کمیسیون ماده صد در خصوص عدم رعایت گذربندی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک و به نقل از میثم طالبی مسئول واحد جرائیات منطقه،حکم تخریب عدم رعایت گذربندی در کوچه ابوذر واقع در خیابان مطهری اجرا گردید.

بر اساس همین گزارش و با توجه به پیگیریهای اهالی و ساخت و ساز بدون پروانه که در کوچه مذکور انجام شده بود و بر اساس تبصره یک کمیسیون های ماده 100 شهرداری حکم قلع و قمع پس از طی مراحل قانونی و قضایی به اجرا درآمد.