اجرای حکم قلع و قمع کمیسیون ماده صد توسط واحد اجرائیات در منطقه یک به روایت تصویر

اجرای حکم قلع و قمع کمیسیون ماده صد توسط واحد اجرائیات در منطقه یک به روایت تصویر