اجراي فاز دوم پياده روسازي خيابان شهيد خليل حسن بيكي

اجراي فاز دوم پياده روسازي خيابان شهيد خليل حسن بيكي

به نقل از روابط عمومي منطقه يك و با توجه به گزارش اداره عمراني منطقه ، فاز دوم عمليات پياده روسازي و جدولگذاري خيابان حسن بيكي با پيشرفت فيزيكي 50% در حال انجام ميباشد .

در بازديدي كه به همين منظور توسط مدير منطقه يك و كارشناسان اداره عمران منطقه از خيابان شهيد حسن بيكي و معابر اطراف آن انجام گرديد ، مهندس عليخاني ضمن ارائه گزارش فاز اول پياده رو سازي اين خيابان كه با هزينه اي بالغ بر سه ميليارد ريال در سال 95 و ابتداي سال 96 به اتمام رسيده واجراي فاز دوم اين عمليات را كه شامل پياده روسازي ، جدولگذاري و احداث پاركينگهاي خليجي بر معبر ميباشد را با هزينه كردي بالغ بر چهارميليارد ريال و پيشرفت فيزيكي 50% را اعلام نمود و خاطر نشان ساخت تا اواخر ماه آينده فاز دوم اين عمليات عمراني تكميل خواهد گرديد .

شايان ذكر است از ابتداي سالجاري تاكنون 11 مورد قرارداد پياده رو سازي در سطح منطقه يك با هزينه اي بالغ بر سي ميليارد ريال با پيمانكاران ذيصلاح منعقد گرديده است.