اجراي عمليات بازپيرايي معابر اصلي شهر توسط واحد اجرائيات منطقه يك

اجراي عمليات بازپيرايي معابر اصلي شهر توسط واحد اجرائيات منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و با توجه به هماهنگي قبلي بعمل آمده با واحدهاي مختلف شهرداري عمليات بازپيرائي معابر اصلي سطح منطقه يك اعم از حذف تابلوهاي اضافي در مسير، داربست هاي مزاحم و نيز تابلوهاي LED تبليغاتي واحدهاي تجاري گرديد.

ميثم طالبي مسئول واحد اجرائيات منطقه يك ضمن اعلام اين خبر از تمام اصناف و مالكان املاك تجاري در بلوارها و معابر اصلي شهر درخواست كرد با عنايت به مهلت اعلام شده در برگ اخطار شهرداري، اقدام به جمع آوري تابلوهاي بدون مجوز خود در مسير عبور عابرين پياده و جوي و باغچه شهرداري نمايند، در غير اينصورت شهرداري رأساً و به استناد تبصره يك بند دو ماده 55 قانون شهرداري ها اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد.