اجرائیات

اجرائیات

سعیدرضا زینلیان

مسئول اجرائیات

 

شرح وظایف

 

  • ارسال صورتجلسه تخلفی به کمیسیون ماده صد
  • ابلاغ اخطاریه به شهروندان
  • رسیدگی به شکایات مردمی و مرکزپیام
  • توقیف خودرو یا مدارک خودرو متخلف
  • اخطاریه جمع آوری خاک و نخاله و مصالح سد معبر
  • رفع خطرگود یا دیوار
  • تخریب پل های غیرمجاز
  • اخذ نمایندگی و اجرای حکم (تخریب یا غیره)
  • تعطیل نمودن حفاری های غیرمجاز
  • جمع آوری ابزار کارساخت و سازه های غیرمجاز