گوشه ایی از عملکرد روابط عمومی منطقه یک وپایگاه مقاومت بسیج شهید زارچی پور درایام الله دهه فجر 1399

گوشه ایی از عملکرد روابط عمومی منطقه یک وپایگاه مقاومت بسیج شهید زارچی پور درایام الله دهه فجر 1399


گوشه ایی از عملکرد روابط عمومی منطقه یک وپایگاه مقاومت بسیج شهید زارچی پور درایام الله دهه فجر 1399

گوشه ایی از فعالیت روابط عمومی شهرداری منطقه یک و پایگاه مقاومت بسیج شهید زارچی پور به مناسبت ایام الله دهه فجر به روایت تصویر: