گزارش تصویری زیارت عاشورادرمنطقه یک

این محرم وصفراست که اسلام رازنده نگه داشته است(امام خمینی)ره