گزارش تصویری از اعطای حکم عضویت در شورای پایگاه شهید زارچی پور شهرداری منطقه یک به روایت تصویر

گزارش تصویری از اعطای حکم عضویت در شورای پایگاه شهید زارچی پور شهرداری منطقه یک به روایت تصویر