گزارش تصويري از بازديد كميسيون نظارت شوراي اسلامي شهر به همراه شهردار يزد از پارك غدير

گزارش تصويري از بازديد كميسيون نظارت شوراي اسلامي شهر به همراه شهردار يزد از پارك غدير