گردهمایی بزرگ بسیجیان شهرداری یزددرمنطقه یک

مقارن باهفته دفاع مقدس وبه همت پایگاه مقاومت شهیدصدوقی یزد ...

دراین مراسم که در حدود بالغ بر360نفرازهمکاران شهرداری ومدعوین سایرادارات برگزارگردید،مهندس کشفی ضمن خیرمقدم وخوش آمدگویی وتاکیدبرفرمایشات مقام معظم رهبری مبنی برزنده نگه داشتن یادوخاطره معنوی شهدا،یاد2تن ازشهدای شهرداری یزد راگرامی داشت.

ضمناحجه الاسلام مطهریان به نمایندگی ازشورای محترم اسلامی شهربه ذکرخاطراتی ازجبهه های نبردحق علیه باطل پرداخت وازمسؤلین برگزارکننده این مراسم تقدیرنمود.

درادامه جانبازسرافرازسردارمیرحسینی نیزبه بیان ارزشهای دفاع مقدس ونیزدلاوریهای رزمندگان اسلام وتیپ همیشه پیروزالغدیرپرداخت وباذکراینکه ولایتمداری وتبعیت ازولایت فقیه عامل پیروزی بسیجیان درسخت ترین شرایط بودخاطراتی راازاوج شکوه رزمندگان درصحنه های نبردجنوب بیان نمود.

این مراسم باتوضیحات مهندس نیکونژاددرخصوص فعالیتهای پایگاه شهیدصدوقی وتشکیل گروه مقاومت شهرداری منطقه یک ونیزفعالیتهای شش ماهه اول سال این پایگاه همراه بود.