کمیسیون ماده صد

کمیسیون ماده صد

 

 
عملكرد واحد درآمد ( وجوه نقد و اسناد وصول شده )
1،725،249،400 ريال