پیشرفت فیزیکی طرح تقاطع خیابان شهیدقندهاری به خیابان بهارآزادی

شروع اولین اصلاح هندسی درسطح منطقه درسال91

باتوجه به بازدید مهندس کشفی مدیرمنطقه یک ومسئولین عمرانی ایشان ازخیابان بهارآزادی که درخواستهای متعددی درخصوص عدم اجرای طرح ترافیکی تقاطع خیابان شهیدقندهاری به خیابان بهارآزادی به شهرداری واصل شده بودمقررشددراسرع وقت نسبت به بازبینی طرح ترافیکی وجابجایی تأسیسات ونصب سنگ جدول وزیر سازی آسفالت آن اقدام لازم بعمل آید.

شایان ذکراست این طرح پس ازگذشت سالهاانتظاراهالی باهمکاری مالکین درمسیرواداره برق ناحیه یک ،پیشرفت فیزیکی خوبی درروزهای اخیرداشته است.

مهنس میرباقری رئیس اداره عمران وشهرسازی منطقه هزینه اتمام این پروژه به غیرازعملیات آزادسازی حدود000/000/400ریال برآوردنمود.