پیاده روسازی خیابان شهید مطهری به روایت تصویر

پیاده روسازی خیابان شهید مطهری به روایت تصویر