پياده روسازي بلوار نواب صفوي آغاز گرديد...

با توجه به تامين اعتبار لازم پياده روسازي

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك، فاز 2 پياده روسازي بلوار نواب صفوي به مساحت تقريبي 1300 مترمربع و با تخصيص اعتباري معادل 700.000.000 ريال آغاز گرديد.مهندس كشفي ضمن حضور در محل اجراء پروژه و در ديدار با كسبه و اهالي محل، يكي از فعاليت هاي عمده عمراني شهرداري هاي مناطق را پياده روسازي عنوان كرد و قول مساعد جهت تكميل اين پروژه را داد.شايان ذكر است منطقه يك شهرداري يزد در سال 92 پياده روسازي هاي بلوار شهيد پاكنژاد، بلوار نواب صفوي، خيابان انقلاب و .... را انجام داده است.