پلمپ کارگاه واقع درخیابان سلکف باف

پلمپ کارگاه واقع درخیابان سلکف باف


پلمپ کارگاه واقع درخیابان سلکف باف

به گزارش روابط عمومی منطقه یک: به نقل از میثم طالبی عقدا معاون خدمات شهری منطقه در دراستای برخورد قانونی با تخلفات ساختمانی و ساخت وساز های غیر مجاز ، پلمپ کارگاه واقع در خیابان سلکف باف، خیابان توحید که بدون اخذ پروانه ساخت وبرخلاف ضوابط اقدام به ساخت وساز نموده بود و با اخذ حکم از مراجع قضایی و همکاری نیروی انتظامی به مرحله اجراء درآمد.

معاون خدمات شهری منطقه افزود، با هرگونه ساخت وساز مغایر با ضوابط ومقررات شهرداری بطور قاطع برخوردوضمن معرفی به مراجع ذیصلاح وبا اخذ حکم قانونی نسبت به  این  واحدهای غیر مجاز اقدام لازم صورت خواهد گرفت.