پس از سالها انتظارآسفالت خیابان 20متری سوم بلوار صابریزدی انجام شد


 

به گفته مهندس میرباقری مسئول عمران منطقه یک خاکبرداری ،زیرسازی و نصب جدول گذاری این خیابان که مدتها ی طولانی انجام نشده بود در اسفندماه سال 1390 توسط پیمانکار تحت نظارت منطقه انجام و عملیات آسفالت آن مساحت تقریبی 6400 متر توسط سازمان عمران شهرداری یزد به انجام رسیده است.

وی خاطر نشان ساخت از اولویت های روکش آسفالت منطقه باند شمالی بلوارصابریزدی می باشد که در سال 1391 انجام خواهد شد.