همکاری مردم باواحد آزادسازی زمینه ساز تسریع در عملیات عمرانی ایجادمعابر می باشد.


      به گفته مسئول واحد آزادسازی منطقه یک در راستای تحقق پروژه های نیمه تمام آزادسازی در هرمنطقه ای که مالکین املاک درمسیر باشهرداری همکاری نموده و تعامل خوبی را ارائه نموده اند و باعث رونق آزادسازی در آن ناحیه شده اند،زمینه مناسبی برای اجرای طرحهای عمرانی نظیر ایجادمعابر،تعریض کوچه ها و نیز اصلاح ترافیکی گردیده است.

       آقای فتوحی عنوان نموددر سال 1390میزان آزادسازی منطقه به مساحت بیش از 26،000 مترمربع می باشدکه نسبت به سال 1389به میزان 10 درصد افزایش داشته که دلیلی بر تعامل مالکین املاکی است که ملک آنها در مسیر طرحهای عمرانی قرارگرفته است.